تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
برف بارد دانه دانهمیرود یارم به خانه
باد سردی گیسویش رامیزند آهسته شانه
باد سردی گیسویش رامیزند آهسته شانه

آتش ِسوزان عشقش میکشد در دل زبانه
میرود همچون نسیمی میگریزد شاعرانه
میزند بر پیکر من عشوه هایش تازیانه
دانه های برف ریزد روی مویش روی شانه
روی مویش روی شانه

سحرو افزون کرده دل را آن دوچشم جاودانه
میکند بر من نگاهی یک نگاه عاشقانه
عاشقانه
میدود مانند آهو من به دنبالش روانه
دانه های برف ریزد روی مویش روی شانه
روی مویش روی شانه
روی مویش روی شان