تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
هر چه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من
هر چه بری ببر مبر سنگدلی به کار من
هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر
هر چه دری بدر مدر پرده ی اعتبار من
هر چه کشی بکش مکش باده به بزم مدعی
هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من
هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم
هر چه نهی بنه منه پای به رهگذاره من
هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من
هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من
هر چه روی برو مرو راه خلافه دوستی
هر چه کنی بکن مکن خانه ی اختیار من

هر چه کشی بکش مکش باده به بزم مدعی
هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من
هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم
هر چه نهی بنه منه پای به رهگذاره من
هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من
هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من
هر چه روی برو مرو راه خلافه دوستی
هر چه کنی بکن مکن خانه ی اختیار من