تلگرام
اینستاگرام
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس
Open In App
برای گوش کردن این آهنگ هم ‌آهنگ را دانلود کنید
ثانیه ثانیه عشق ِ روانی ِ جنون ِ آنی ِ
جانی ِ جانی ِ
ضربانی ِ شریانی ِ
انفجاری ِ ناگهانی
وای چه دورانی دَورانی ِ کورانی ِ هیجانی ِ
وای چه دورانی ِ دَورانی ِ
کورانی ِ هیجانی ِ
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
نوسانی ِ جریانی ِ امروزی ِ الانی ِ
کهکشانی ِ کیهانی ِ
طولانی ِ داستانی ِ
این چنانی ِ آن چنانی ِ شوکرانی ِ حرف ِ پایانی ِ
پارتیزانی ِ عصیانی ِ
رودخونه ی ِ وحشی
طغیانی ِ
وای چه دورانی ِ دورانی ِ کورانی ِ هیجانی ِ
وای چه دورانی ِ دورانی ِ
کورانی ِ هیجانی ِ
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
آتشفشانی ِ فورانی ِ توفانی ِ عصبانی ِ
سرطانی ِ همگانی ِ
بحرانی ِ که جهانی ِ نگرانی ِ ویرانی ِ
ارتعاشاتش بنیانی ِ
وای چه دورانی ِ دورانی ِ کورانی ِ هیجانی ِ
وای چه دورانی ِ دورانی ِ
کورانی ِ هیجانی ِ
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!
هـِی
عشق ِ من عشق ِ من
هـِی
عاشق ِ من میشی پس کی؟!